MANIFEST

Image

De periodieke elektronische brief die u op deze site kan raadplegen is een voortzetting van het tijdschrift Delta (°1964), orgaan van de Werkgemeenschap De Lage Landen. Het Manifest dat hiervan de grondslag vormt, vindt u hieronder terug.

1. Delta beoogt een forum te zijn voor verrijkende dialoog. Daarbij kunnen diverse, zelfs tegenstrijdige meningen aan bod komen, in zoverre zij een constructieve bijdrage leveren aan het gedachtegoed waar onze Werkgemeenschap voor staat.

2. Delta wil daarvoor een vormend opinieblad zijn, met eerbied voor de regels van de democratische rechtsstaat.

Daarom,

a. Streeft Delta op staatkundig vlak naar:

 • de hereniging van alle Nederlanden, met inachtneming van de rijke verscheidenheid van hun historische bestanddelen;
 • een gezonde regionalisering, volgens de principes van het echte federalisme en hierbij rekening houdend met onze historische tradities;
 • de studie, verkondiging en verspreiding van de zending die onze landen in Europa kunnen vervullen.

b. Op maatschappelijk vlak:

verdedigt Delta de leer van het solidarisme op personalistische grondslag en mits inachtneming van vooral:

 • de vrijheid van de menselijke persoon, gegrondvest op eerbied voor zijn waardigheid en uniciteit en bijgevolg onafgezien van zijn ras, taal of godsdienstige overtuiging;
 • de solidariteit tussen lots- en volksgenoten en gewesten;
 • de aandacht voor alle geledingen binnen onze gemeenschap in een geest van sociale rechtvaardigheid.

c. Op cultureel vlak, wil Delta:

 • de waarde van onze Nederlandse taal promoveren, zonder evenwel afbreuk te doen aan de waarde van andere talen;
 • de kennis van onze geschiedenis bevorderen;
 • de kunst en andere cultuurvormen in de Nederlanden bestuderen en aanmoedigen;
 • de Europese cultuur verdedigen, met eerbied voor de eigenheid van andere culturen en voor de algemeen-christelijke grondslagen van onze beschaving;
 • de Europese identiteit en verscheidenheid bewaren, gesteund op onze eigen tradities, wat inhoudt: respect voor hun Grieks-Romeinse, Keltische, Germaanse, Slavische, Joodse en andere bestanddelen.
Advertenties